İHALE İLANI
BULANIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İhale No: 2017/29 Nolu Birlik Encümen İhale Yapım Kararları                             
İHALE KONUSU
:İLÇEMİZE BAĞLI, 1. KIRKGÖZE KÖYÜ İÇMESUYU YAPIM İŞİ, 2. SEÇME KÖYÜ TOAĞAÇ VE MEMET MEZRASI İÇMESUYU YAPIM İŞİ ve  3. MEŞEİÇİ KÖYÜ VE ÜRÜNLÜ MEZRASI İÇMESUYU YAPIM İŞİLERİ  (İhaleleri aynı gün ayrı ayrı saate yapılacaktır)
İHALE USULÜ
Birlik İhale Yönetmenliğinin 17/a maddesi gereğince, Açık İhale Usulü
DÖKÜMANIN ALINACAĞI ADRES
BULANIK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Suat İshakoğlu Cad İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Kat 2 No:2.  Bulanık / MUŞ 
İHALE ADRESİ
Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Binası Toplantı Salonu Suat İsakoğlu Cad. Kat:3 Bulanık / MUŞ
İHALE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
1-İdarenin Adı
: Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
a)
Adresi
: Şehit Üsteğmen Suat İshakoğlu Cad. İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Kat:2 Bulanık/ MUŞ
b) Telefon ve Faks numarası
: (436) 311 24 25  Faks (436) 311 24 25
c) Elektronik Posta Adresi
 
1. İhale konusu yapım işinin adı:
KIRKGÖZE KÖYÜ İÇMESUYU YAPIM İŞİ
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: İsale şebeke hattı ve içmesuyu sanat yapıları yapım işi
b) Yapılacağı Yer
: Bulanık İlçesi Kırkgöze Köyü
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İş Süresi
:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
     3.1 İhalenin
 
      a) Yapılacağı yer
: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet Konağı Toplantı Salonu 
Bulanık/MUŞ
      b) Tarih ve Saati
15/08/2017 Salı Günü Saat: 14:30 da
      c)  Tekliflerin hangi tarih ve saatte kadar nereye verileceği
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15.08.2017, saat 14:30`a kadar Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Binası Suat İsakoğlu Cad. Kat:3 Bulanık / MUŞ adresine verilebilecektir
 
 
2. İhale konusu yapım işinin adı:
SEÇME KÖYÜ TOAĞAÇ VE MEMET MEZRASI İÇMESUYU YAPIM İŞİ
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: İsale Şebeke hattı ve 1 adet 20 m3 depo ve içmesuyu sanat yapıları
b) Yapılacağı Yer
: Bulanık İlçesi Seçme Köyü ve Topağaç ve Memetler Mezrası
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İş Süresi
:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
     3.1 İhalenin
 
      a) Yapılacağı yer
: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet Konağı Toplantı Salonu 
Bulanık/MUŞ
      b) Tarih ve Saati
15/08/2017 Salı Günü Saat: 15:00 de
      c)  Tekliflerin hangi tarih ve saatte kadar nereye verileceği
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15.08.2017 saat 15:00`e kadar Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Binası Suat İsakoğlu Cad. Kat:3 Bulanık / MUŞ adresine verilebilecektir
 
3. İhale konusu yapım işinin adı:
3 MEŞEİÇİ KÖYÜ VE ÜRÜNLÜ MEZRASI İÇMESUYU YAPIM
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: isale hattı ve içmesuyu sanat yapıları  yapım işi
b) Yapılacağı Yer
: Bulanık İlçesi Meşeiçi Köyü ve Ürünlü Mezrası
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İş Süresi
:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
     3.1 İhalenin
 
      a) Yapılacağı yer
: Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet Konağı Toplantı Salonu 
Bulanık/MUŞ
      b) Tarih ve Saati
15/08/2017 Salı Günü Saat: 15:30 de
      c)  Tekliflerin hangi tarih ve saatte kadar nereye verileceği
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 15.08.2017, saat 15:30`a kadar Bulanık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Binası Suat İsakoğlu Cad. Kat:3 Bulanık / MUŞ adresine verilebilecektir
4.1. İhaleleri ayrı ayrı yapılacak her bir iş için İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
4.1.6.1.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.6.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge
4.1.7 Köylere Hizmet Götürme Birlik İhale Yönetmenliğinin 11 İnci maddesinin (a),(b),(c), (ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
4.1.7.1. Mevzuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge
4.1.7.2. Mevzuat hükümleri uyarınca vergi boru olmadığına dair belge
4.1.7.3. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunmadığına dair belgeler (icra yazısı)
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi(Sözleşmesi)
4.1.10.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.2.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İsteklinin, son onbeşyıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 70 denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösterir bilgi ve belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
İstenilen Teknik Personel Listesi:
İstekliler şekli ve içeriği ´ Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nde belirtilen ve aşağıdaki tabloda gösterilen sayı ve nitelikteki ´ Teknik Personel´ e ait bilgi ve belgeleri vermesi gerekir
Sıra No
Pozisyon
Mesleki Unvanı
Toplam
Deneyim
    (yıl)
Anahtar
Personel
Sayısı
Taahhüt
Personel
Sayısı
2
Şantiye Şefi
İnş Müh./Çevre Müh.
2
 
1
 
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
Asgari Şart Asgari Şart
Cinsi
       Adedi
    Kendi Malı
       Taahhüt
Asgari kapasite
Ekskavatör
1
            -
 
20 ton
İstekli kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için  taahhütname verilmesi gerekir. .
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak;  İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de Yer Alan (A) Alt Yapı İşleri  IV grup İçme-Kullanma suyu ve kanalizasyon işleri Benzer İşlere Denk Sayılacaktır. Bu İşte İş Deneyim Belgesi Olarak Diplomalarını Sunmak Suretiyle İhaleye Katılacak Olan İsteklilerden Yalnızca İnşaat Mühendisi veya Çevre Müh. Olanlar Benzer İşlere Denk Sayılacak ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi ve Çevre Müh. dir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Yerli istekli olduğuna dair belge (Bu İhaleye sadece Yerli istekliler katılacaktır)
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir iş için 750,00  ¨ (Yediyüzeli Türk Lirası) Türk Lirası karşılığı BULANIK İLÇESİ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İlçe Halk Kütüphane Binası Suat ishakoğlu Cad. Kat:2 Bulanık / MUŞ adresinde görülebilir ve satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale dokümanının satın alındığına dair belge)
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (dosan) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:        
İhale ilanında belirtilen hususlar ihaleye ait idari ve teknik şartnameler ile bütünlük arz etmektedir. İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen hususları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. İhale dokümanında bulunmayan hususlara ihale ilanında yer verilmeyecektir
      Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz
     İdare ihale öncesi ve sonrası veya uygulama esnasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. İdare, gerek görmesi halinde proje üzerinde revize ve değişiklikler yapma hakkına sahip olup, bundan dolayı meydana gelecek herhangi bir artış nedeniyle yüklenici bu değişikliklerden dolayı herhangi bir taleple bulunamaz.
   İş bu ihale 2886 – 4734 – 4735 – 831 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp 28/04/2007 tarihli Resmi Gazete sayısı: 26506 da yayımlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’ ne tabidir